Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden AANNEMING VAN WERK (OVK) (H5 19.1.1) | 01.01.01 
Klussenburg 2024-02-14

Algemene voorwaarden


Artikel 1. Definities
1.
De eigenaar van Klussenburg: de eenmanszaak Klussenburg met als eigenaar en klusser WFJ Krijtenburg (KvK 80818692), kantoorhoudende te (4143 LN,11 aan het adres Recht van ter Leede 11 in Leerdam).
2. Opdrachtgever: de (beoogde) contractspartij (of de klant) van de eigenaar van Klussenburg.
3. Overeenkomst: de tussen de eigenaar van Klussenburg en de opdrachtgever gesloten overeenkomst.
4. Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever (eventueel na een aanvraag door de opdrachtgever) een offerte van de eigenaar van Klussenburg uitdrukkelijk (schriftelijk of per e-mail) of stilzwijgend heeft aanvaard. De overeenkomst komt stilzwijgend tot stand conform de offerte, indien de opdrachtgever niet binnen 12 (twaalf) uur na kenbare aanvang van de uitvoering van de overeenkomst zijn bezwaren aan de eigenaar van Klussenburg heeft kenbaar gemaakt.
2. Wijzigingen van/aanvullingen op de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. De eigenaar van Klussenburg behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
3. Als bepalingen in een offerte, opdrachtbevestiging of ondertekende overeenkomst tegenstrijdig zijn met bepalingen in de voorwaarden, zijn eerstgenoemde bepalingen leidend. 4. Aan informatie uit offertes, folders, reclamematerialen of van de website van de eigenaar van Klussenburg kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
5. Deze voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de eigenaar van Klussenburg.
6. Afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever worden te allen tijde uitgesloten en gelden uitsluitend bij uitzondering voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door de eigenaar van Klussenburg zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst(en) waarop de uitzondering ziet.
7. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de voorwaarden voor het overige van kracht en zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijke benadert.

Artikel 3. Verplichtingen van de eigenaar van Klussenburg
1. De eigenaar van Klussenburg levert, indien in de offerte geen specifieke normen of voorschriften (zoals een bestek) zijn overeengekomen, overeenkomstig hetgeen de eigenaar van Klussenburg redelijkerwijs mocht veronderstellen.
2. De eigenaar van Klussenburg biedt de opdrachtgever geen garanties inzake de kwaliteit of eigenschappen van het werk, tenzij dat uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen. Op dergelijke garanties kan opdrachtgever alleen een beroep doen indien hij zelf aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens de eigenaar van Klussenburg heeft voldaan.
3. Voor de eigenaar van Klussenburg geldende termijnen zijn niet fataal, tenzij partijen in de overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Een overeengekomen termijn gaat eerst in nadat de overeenkomst is gesloten en alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van de eigenaar van Klussenburg. Een overeengekomen termijn wordt minimaal verlengd met het aantal dagen dat is verstreken tussen het moment van totstandkoming van de overeenkomst en het moment waarop alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit van de eigenaar van Klussenburg zijn gekomen. Een overeengekomen termijn wordt ook verlengd met de periode waarin sprake is van een overmachtssituatie.

Artikel 4. Verplichtingen van de opdrachtgever
1. Tenzij anders overeengekomen gelden prijzen exclusief btw, transport en emballage.
2. Prijsverhogingen voortvloeiende uit op mondeling of schriftelijk verzoek van de opdrachtgever verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst en/of de specificaties van de te leveren zaken zijn integraal voor rekening van de opdrachtgever.
3. Alle kosten die het gevolg zijn van omstandigheden waarmee de eigenaar van Klussenburg bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening hoefde te houden, komen voor rekening van de opdrachtgever.
4. Alle betalingen door de opdrachtgever aan de eigenaar van Klussenburg dienen te worden gedaan op een door de eigenaar van Klussenburg aan te wijzen bankrekeningnummer, zonder verrekening, in euro’s en uiterlijk dertig (14) dagen na factuurdatum. Dit betreft een ‘voor de voldoening bepaalde termijn’ in de zin van art. 6:83 sub a BW.
5. Bij gebreke van volledige en tijdige betaling zoals bedoeld in voorgaand lid treedt de opdrachtgever van rechtswege in verzuim met in ieder geval de volgende gevolgen: a. Aan de opdrachtgever wordt een rente verschuldigd van 1,5% per maand over de openstaande factuur/facturen; b. Aan de opdrachtgever wordt buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% van de openstaande factuur/facturen en met een minimum van
€ 250,-; c. Indien de eigenaar van Klussenburg de opdrachtgever ter zake haar betalingsverplichtingen in rechte betrekt wordt de opdrachtgever eveneens, in aanvulling op voorgaande leden, de daadwerkelijke kosten die de eigenaar van Klussenburg daarvoor dient te maken (zoals advocaatkosten, deurwaarderskosten, griffierechten etc.) verschuldigd.
6. De eigenaar van Klussenburg is te allen tijde gerechtigd van de opdrachtgever zekerheidsstelling en/of vooruitbetaling te verlangen voor de nakoming door de opdrachtgever van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Zulks geldt in ieder geval bij enige overschrijding van enige betalingstermijn, of enige andere tekortkoming van deze overeenkomst zijdens de opdrachtgever. De opdrachtgever zal hieraan op eerste verzoek voldoen.
7. De opdrachtgever moet er voor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. De opdrachtgever is verplicht om de eigenaar van Klussenburg, op eerste verzoek, schriftelijk aan te tonen dat zulks het geval is.
8. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem voorgeschreven constructies, grondstoffen, producenten en werkwijzen, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders, aanwijzingen en instructies.
9. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de eigenaar van Klussenburg zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:
a. gas, water, elektriciteit en internet;
b. verwarming;
c. afsluitbare droge opslagruimte;
d. op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.

10. De opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor schade aan en diefstal of verlies van zaken van de eigenaar van Klussenburg, de opdrachtgever en derden, zoals gereedschappen, voor het werk bestemde materialen of bij het werk gebruikt materieel, die zich bevinden op of nabij de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.
11. Onverminderd het bepaalde in voorgaande lid van dit artikel, is de opdrachtgever gehouden zich adequaat te verzekeren tegen de in dat lid genoemde risico’s. De opdrachtgever dient daarnaast te zorgen voor verzekering van het werkrisico van te gebruiken materieel. De opdrachtgever dient de eigenaar van Klussenburg op eerste verzoek een kopie van de betreffende verzekering(en) en een bewijs van betaling van de premie te sturen. Als er sprake is van schade, is de opdrachtgever verplicht dit onverwijld bij zijn verzekeraar te melden ter verdere behandeling en afwikkeling.
12. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is de opdrachtgever verplicht de volgende werkzaamheden voor eigen rekening en risico uit te voeren:
a. grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstelwerk of ander bouwkundig werk;
b. het realiseren van aansluitingen van gas, water, elektriciteit, internet of andere infrastructurele voorzieningen;
c. maatregelen ter voorkoming of beperking van schade aan of diefstal of verlies van op of bij de werkplek aanwezige zaken;
d. afvoer van materialen, bouwstoffen of afval; e. verticaal en horizontaal transport;


Artikel 5. Meer- en minderwerk
1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerwerk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
c. geschatte hoeveelheden meer dan 5% afwijken.

2. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. De opdrachtgever is gehouden de prijs van het meerwerk op eerste verzoek van de eigenaar van Klussenburg te voldoen, zonder opschorting of verrekening (ook niet met minderwerk).
3. Wijzigingen in het werk resulteren alleen in minderwerk als/voor zover: a. De eigenaar van Klussenburg schriftelijk heeft ingestemd met het niet uitvoeren van het minderwerk; b. Het minderwerk daadwerkelijk een besparing van kosten voor de eigenaar van Klussenburg tot gevolg heeft en de eigenaar van Klussenburg dat schriftelijk heeft bevestigd aan de opdrachtgever;
4. Minderwerk wordt berekend op basis van de door de eigenaar van Klussenburg begrote bedragen en omvatten uitsluitend besparingen van materialen en externe kosten, in geen geval besparingen van interne kosten van de eigenaar van Klussenburg (zoals personeelskosten).

Artikel 6. Oplevering van het werk
1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen:
a. als de opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b. als het werk door de opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt de opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
c. als de eigenaar van Klussenburg schriftelijk aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en de opdrachtgever binnen drie (3) dagen na de dag van de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat het werk is afgekeurd;
d. als de opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen dertig (30) dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

2. Na oplevering is de eigenaar van Klussenburg niet meer aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen aan het werk.
3. Keurt opdrachtgever het werk binnen de termijn zoals bedoeld onder sub c van voorgaand lid af, dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan de eigenaar van Klussenburg in de gelegenheid te stellen het werk alsnog binnen een redelijke termijn te voltooien en op te leveren. Hiermee wordt de klachttermijn van de opdrachtgever (zoals bedoeld in art. 6:89 BW) gefixeerd.
4. Opdrachtgever vrijwaart de eigenaar van Klussenburg voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
1. Iedere levering van roerende zaken vindt plaats onder uitgebreid eigendomsvoorbehoud. Alle door de eigenaar van Klussenburg geleverde zaken blijven eigendom van de eigenaar van Klussenburg totdat de opdrachtgever aan al haar betalingsverplichtingen uit hoofde van alle tussen partijen gesloten overeenkomsten terzake van de verkoop van roerende zaken (inclusief verplichtingen tot betaling van rente of (incasso)kosten) heeft voldaan. Zolang de opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, verplicht de opdrachtgever zich jegens de eigenaar van Klussenburg om het geleverde als een zorgvuldig huisvader te behandelen, verzekerd te houden en dit niet te verpanden, te verwerken, over te dragen of af te geven aan derden. Bij niet-nakoming van deze verplichting wordt de gehele met de overeenkomst gemoeide koopprijs terstond opeisbaar.
2. Indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen jegens de eigenaar van Klussenburg, heeft de eigenaar van Klussenburg het recht de zaken waarvan de eigendom is voorbehouden, terstond terug te nemen. Voor zover noodzakelijk zal de opdrachtgever aan de eigenaar van Klussenburg op diens eerste verzoek onmiddellijke toegang verlenen tot gebouwen en/of terreinen, waarvan de opdrachtgever eigenaar dan wel beheerder is, zodat de eigenaar van Klussenburg haar eigendom(men) kan revindiceren.
3. Door de opdrachtgever verrichte betalingen worden allereerst en zoveel mogelijk toegerekend aan vorderingen van de eigenaar van Klussenburg waarvoor geen eigendomsvoorbehoud geldt.

Artikel 8. Overmacht
1. Indien de eigenaar van Klussenburg door een niet-toerekenbare tekortkoming niet aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever kan voldoen is sprake van een overmachtstoestand, is de opdrachtgever niet bevoegd de overeenkomst te ontbinden en wordt de nakoming van de verplichtingen van de eigenaar van Klussenburg opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
2. Indien enige overmachtstoestand twee (2) maanden heeft geduurd, heeft de eigenaar van Klussenburg het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
3. In geval van een overmachtstoestand heeft de opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als de eigenaar van Klussenburg als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
4. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop de eigenaar van Klussenburg geen invloed kan uitoefenen, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van de eigenaar van Klussenburg kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden mede gerekend: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk, stagnatie of andere problemen bij de productie door de toeleveranciers van de eigenaar van Klussenburg en/of maatregelen van enige overheidsinstantie (zoals terugroepacties), alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 9. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens haar verstrekte informatie zoals voorgeschreven constructies, materialen en werkwijzen of gegeven orders, aanwijzingen en instructies.
2. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van fouten in de door haar verstrekte informatie zoals voornoemd of gebreken in zaken, bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen die door haar ter beschikking zijn gesteld dan wel door haar zijn voorgeschreven.
3. De opdrachtgever vrijwaart de eigenaar van Klussenburg voor aanspraken van derden ter zake schade zoals voornoemd.
4. De gevolgen van de naleving (door de eigenaar van Klussenburg of derden) van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege zijn voor rekening van de opdrachtgever, ongeacht of de oorzaak/noodzaak van die naleving aan de opdrachtgever, de eigenaar van Klussenburg of een derde te wijten is. De eigenaar van Klussenburg is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van de naleving zoals voornoemd en de opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van de eigenaar van Klussenburg medewerking te verlenen aan de naleving zoals voornoemd en alle schade en kosten te vergoeden die de eigenaar van Klussenburg door naleving zoals voornoemd lijdt.
5. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door haar of in haar opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid van de eigenaar van Klussenburg
1. De eigenaar van Klussenburg is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade van de opdrachtgever of een derde in verband met (de uitvoering van) een de overeenkomst of een door de eigenaar van Klussenburg geleverd goed of dienst, waaronder mede wordt begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.
2. Iedere aansprakelijkheid voor schade van de eigenaar van Klussenburg jegens de opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het daadwerkelijk door de opdrachtgever aan de eigenaar van Klussenburg betaalde factuurbedrag van de desbetreffende maand waarin de schade heeft plaatsgevonden én tot het bedrag waarvoor de eigenaar van Klussenburg is verzekerd en haar verzekering daadwerkelijk uitkeert.
3. De aansprakelijkheidsuitsluiting in dit artikel blijft buiten toepassing, indien schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de eigenaar van Klussenburg of haar leidinggevend personeel.
4. Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de eigenaar van Klussenburg of haar leidinggevend personeel, zal de opdrachtgever de eigenaar van Klussenburg vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de zaken of het werk en zal de opdrachtgever alle schade van de eigenaar van Klussenburg, waaronder mede begrepen (juridische) adviseurskosten, vergoeden die de eigenaar van Klussenburg lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.
5. De opdrachtgever kan alleen een beroep doen op de verplichtingen, zoals die voortvloeien uit dit artikel, indien hij zelf aan al zijn verplichtingen ten opzichte van de eigenaar van Klussenburg heeft voldaan.
6. Ieder vorderingsrecht uit welke hoofde dan ook van de opdrachtgever op de eigenaar van Klussenburg verjaart uiterlijk één jaar na oplevering van het werk.

Artikel 11. Opschorting, verrekening, opzegging en ontbinding
1. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van haar (betalings)verplichtingen.
2. De opdrachtgever is – behoudens wanneer hij particulier is - niet gerechtigd de overeenkomst op te zeggen of te annuleren, tenzij de eigenaar van Klussenburg daarmee uitdrukkelijk instemt. De eigenaar van Klussenburg kan aan die instemming naar eigen inzicht voorwaarden verbinden.
3. In de navolgende gevallen is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft de eigenaar van Klussenburg het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk – zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is – buitengerechtelijk te ontbinden: a. indien de opdrachtgever haar faillissement of (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, dan wel in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, dan wel de opdrachtgever krachtens wetsbepaling onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld; b. indien de opdrachtgever (onderdelen van) haar onderneming althans haar activiteiten geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt dan wel staakt; c. indien ten laste van de opdrachtgever conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd; d. indien de eigenaar van Klussenburg goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever tekort zal schieten in enige nakoming van haar verplichtingen, of indien de opdrachtgever reeds tekort is geschoten.
4. In geval van ontbinding door de eigenaar van Klussenburg op grond van voorgaand lid wordt de opdrachtgever aan de eigenaar van Klussenburg van rechtswege een bedrag verschuldigd van 25% van de koopprijs (inclusief verzendkosten) en/of aanneemsom.
5. Het voorgaande laat de overige rechten van de eigenaar van Klussenburg onverlet. 

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen 
1. Op de overeenkomst is alleen Nederlands recht van toepassing. 
2. Uitsluitend de rechtbank die bevoegd is ter zake van de gemeente waar de opdrachtgever gevestigd is, is bevoegd om geschillen te beslechten die voortvloeien uit de overeenkomst, tenzij de eigenaar van Klussenburg kiest voor de wettelijk relatief bevoegde rechter of voor arbitrage. 

Privacy-document

Privacyverklaring (A.9 19.1.1) | 01.01.01 
Klussenburg 2024-02-14 

Privacyverklaring 

1. Inleiding
In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we van u verwerken als we een zakelijke relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad met u. Ook vertellen we u waarom en hoe lang we uw gegevens verwerken en wat uw rechten zijn met betrekking tot elke verwerking. Daarnaast verstrekken we onder meer informatie over de partijen waarmee we samenwerken en over ons beveiligingsbeleid. Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en transparant is. Wij gaan dan ook discreet en zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en we zorgen ervoor dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens
De verantwoordelijke is:
WFJ Krijtenburg, eigenaar van Klussenburg
Adres: Recht van ter Leede 11
Postcode: 4143 LN
Plaats: Leerdam
Tel-nr.: 06 1879 7290
E-mail: [email protected]

3. Privacymanager
Wij hebben een privacy manager aangesteld. Dat is niet een ‘functionaris voor gegevensbescherming’, zoals bedoeld in artikel 37 van de AVG. Wel is dit iemand die erop toeziet dat uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet. De werkzaamheden van de privacy manager bestaan onder meer uit toezicht houden en vragen en klachten afhandelen. De contactgegevens van onze privacy manager zijn:
Fokkelien Krijtenburg-Rosier;
E-mail: [email protected];
Tel-nr: 06 1760 0340

4. De persoonsgegevens die wij verwerken
Afhankelijk van uw relatie met onze organisatie en het doel waarvoor we gegevens verwerken, noteren wij (steeds sommige van) de volgende gegevens:
a. Voor- en achternaam
b. Geslacht
c. Adresgegevens
d. Telefoonnummer
e. E-mailadres
f. Bankrekeningnummer
g. Gegevens over uw activiteiten op onze website


5. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
a. het voeren van een financiële administratie
b. het verwerken en uitvoeren van opdrachten c. het voeren van een salarisadministratie
d. de monitoring van websitebezoek
De verwerkingsgronden zijn die zoals bedoeld in artikel 6 van de AVG (toestemming, overeenkomst of gerechtvaardigd belang).

6. Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een van onze medewerkers) tussen zit.

7. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
In het algemeen bewaren wij uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor we uw gegevens hebben verzameld. De bewaartermijn kan van geval tot geval anders zijn. Een voorbeeld is dat wij een aantal documenten voor een minimale termijn moeten bewaren voor belastingof administratiedoeleinden. We zullen in die gevallen alleen die gegevens bewaren die noodzakelijk zijn om onze wettelijke verplichtingen na te komen. Na de wettelijke bewaartermijnen zullen wij uw gegevens verwijderen of anonimiseren.

8. Delen van persoonsgegevens met derden
Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit geschiedt in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst met u en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Voor zover deze derden hebben te gelden als verwerker hebben wij met die derden een verwerkersovereenkomst gesloten waarin onder meer beveiliging, geheimhouding en uw rechten worden geregeld. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Het op bovenstaande wijze en gronden inschakelen van derden doen wij bij de volgende categorieën van verwerkingen:
a. het voeren van een financiële administratie  

9. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij gebruiken op onze website cookies. Dat is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken de volgende cookies:
a. cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
b. cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
c. cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale
media-bedrijven. U kunt uzelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


10. Uw rechten (inzage, aanpassing, verwijdering etc.)
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, sturen wij u na ontvangst van uw verzoek een aantal controle-vragen die u dient te beantwoorden voordat we het verzoek in behandeling kunnen nemen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

11. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze privacy manager.

12. Veranderingen
Wij kunnen deze verklaring wijzigen als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld in geval van nieuwe verwerkingsvormen. De meest actuele privacyverklaring kunt u vinden op onze website. We raden u aan deze privacy- en cookieverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte blijft. 

Leerdam, 14 februari 2024